Logo van Expo4you       

Menu opties:


Algemene Voorwaarden

De internetgebruiker of koper kan geen rechten ontlenen aan de onderstaande Algemene Voorwaarden; zij dienen slechts ter informatie. Alleen de schriftelijke Algemene Voorwaarden die zijn neergelegd bij de vennootschap zijn rechtsgeldig. Een kopie wordt u op aanvraag gezonden.


Algemeen

1.1In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
 • Expo: Expo4you.
 • Klant: Een privé persoon of een rechtspersoon, die goederen en/of diensten van en/of via Expo afneemt.
 • Kunstenaar: Een ieder die zelf gemaakte kunst -al dan niet in consignatie- heeft aangeboden aan Expo ter expositie en/of verkoop.
 • Kunstwerken: Werken die door de kunstenaar bij Expo -al dan niet in consignatie- zijn aangeboden ter expositie en/of verkoop .
 • Producten: Goederen die door Expo zelfstandig zijn aangekocht en aan derde(n) worden aangeboden en verkocht.
 • Diensten: Zakelijke activiteiten waarbij Expo zelfstandig optreedt.
1.2Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten cq. transacties waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door Expo aan de Klant kunstwerken, producten en diensten worden geleverd.
1.3Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Expo en de Klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling schriftelijk overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

Koop producten

2.1Een transactie mbt. producten komt tot stand nadat de Klant per elektronisch bestelformulier, per e-mail of schriftelijk een bestelling heeft geplaatst bij Expo en nadat aan de voorwaarden zijn voldaan dat het gewenste product nog voorradig is én dit aan de Klant via een e-mail of schriftelijk is bevestigd.
2.2Het economische en juridische eigendomsrecht van het product gaat over van Expo naar Klant nadat de Klant het volledige aankoopbedrag inclusief vervoerskosten aan Expo heeft voldaan.

Koop kunstwerken

3.1Expo is in het geval van levering van kunstwerken slechts bemiddelaar bij de verkoop en is dus niet de aanbieder van het kunstwerk. Bij verkoop van een kunstwerk gaat het dus ook om een overeenkomst tussen de Klant en de Kunstenaar, tenzij Expo zelf eigenaar is van het kunstwerk en dit vooraf aan de Klant heeft medegedeeld.
3.2Een overeenkomst tussen Kunstenaar en de Klant komt tot stand nadat de Klant per elektronisch bestelformulier, per e-mail of schriftelijk een bestelling heeft geplaatst bij Expo en nadat aan de voorwaarden zijn voldaan dat het gewenste kunstwerk nog voorradig is én dit aan de Klant door Expo via een e-mail of schriftelijk is bevestigd.
3.3Het economische en juridische eigendomsrecht van het kunstwerk gaat over van Kunstenaar naar Klant nadat de Klant het volle aankoopbedrag inclusief vervoerskosten aan Expo heeft voldaan.

Levering diensten

4.1Het leveren van diensten geschiedt op basis van acceptatie door de Klant van een ingediende offerte door Expo middels ondertekening van de offerte.
4.2De offerte is 14 dagen geldig na datum die is vermeld bij het ondertekeningvak van Expo.
4.3Indien diensten dienen te worden geleverd die niet in de ondertekende offerte vermeld staan, wordt dit aangemerkt als meerwerk.

Levering/leveringstermijnen

5.1Expo is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de Klant gebruik te maken van derden.
5.2De levertijd van producten en kunstwerken bedraagt normaal gesproken maximaal tien (10) werkdagen na ontvangst van de betaling.
Indien een kunstwerk zich op een expositie bevindt, zal de levertijd na afloop van de expositie plaatsvinden. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

Aanbiedingen/Prijzen/tarieven en betaling

6.1Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Mondelinge toezeggingen verbinden Expo slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van Expo gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Expo kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen
6.2Alle prijzen/tarieven voor de aangeboden kunstwerken, producten en diensten zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) en zover ze van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
6.3De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant en zijn conform de tarieven zoals vermeld staan in de bestelprocedure op de website.
6.4Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.5Facturen met betrekking tot de koop van een product of kunstwerk zullen door de Klant zijn/worden betaald zonder een beroep te doen op korting, verrekening of opschortingen.
6.6Levering van producten en kunstwerken geschiedt enkel na vooruitbetaling of betaling onder rembours van zowel de prijs alsmede de verzendkosten.
6.7Betaling voor geleverde diensten geschiedt achteraf op basis van een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Herroepingrecht

7.1Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan Expo heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Expo.
De klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Alle retourverzendkosten zijn voor rekening van de klant.
Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in originele staat te verkeren. Indien de producten bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Expo er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant.
7.2Het herroepingrecht geldt niet voor:
 • Producten en/of kunstwerken die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • Goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

Garantie van Kunstwerken

8.1Expo geeft op de via haar verkochte kunstwerken zelf geen garantie. Garantieaansprakelijkheid is voor risico en rekening van de kunstenaar. Garantieafhandeling zal geschieden middels tussenkomst van Expo.
8.2De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Expo) deze gebreken binnen 24 uur schriftelijk cq. per e-mail te melden aan Expo.
Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in originele staat te verkeren. Bij ingebruikname na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, vervalt recht tot reclameren.
8.3Expo (namens kunstenaars) behoudt het recht om verkochte kunstwerken die worden geretourneerd te weigeren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk buiten de schuld van Expo of de kunstenaar van het kunstwerk is beschadigd. De Klant is zelf aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode na overdracht van het kunstwerk aan de Klant tenzij uit onderzoek blijkt dat schade is ontstaan door ondeugdelijk materiaal gebruik dat binnen de garantieperiode (van 30 dagen) niet eerder zichtbaar was.

Garantie van producten

8.4Expo garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoelt.
8.5De garantietermijn voor producten van Expo komt overeen met de standaard garantietermijn van 30 dagen.
8.6De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Expo) deze gebreken binnen 24 uur schriftelijk cq. per e-mail te melden aan Expo.
Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in originele staat te verkeren. Bij ingebruikname na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, vervalt recht tot reclameren.
8.7Indien klachten van de klant door Expo gegrond worden bevonden, zal Expo de geleverde producten kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Expo en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van betreffende producten.
Iedere aansprakelijkheid van Expo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.8Expo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet.
8.9Deze garantie geldt niet indien:
 • a) zolang de klant jegens Expo in gebreke is.
 • b) de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
 • c) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Expo.
8.10De administratie van Expo geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Klant gedane bestelling en betaling en van de door Expo verrichte leveringen. Door het accepteren van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden erkent de Klant dit eveneens.

Beeld en Merkrecht, Intellectuele en Industriële eigendomsrechten

9.1Het beeld- en merkrecht, intellectuele en industriële eigendomsrechten van de kunstwerken berust bij de Kunstenaar die daarvoor zelf aansprakelijk is. De Klant dient al die (eigendoms)rechten op de door Expo geleverde Kunstwerken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Voor een auteursrechtelijke toestemming kunt u een verzoek indienen bij Expo4you die uw verzoek doorgeeft aan de Kunstenaar.
9.2Expo garandeert niet dat de aan de Klant geleverde Kunstwerken en producten geen inbreuk maken op enig beeld- en/of merkenrecht, intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. Expo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Expo of door bemiddeling van Expo geleverd en/of gepubliceerd Kunstwerk en/of product inbreuk wordt gemaakt op enig recht van derde(n).

Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden

10.1Expo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.2Omstandigheden in de zin van artikel 10.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door Kunstenaar(s) en/of leverancier.

Persoonsgegevens

11.1Door de Klant opgegeven persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Klant.
11.2Tenzij de Klant heeft aangegeven dat de Klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Klant worden opgenomen in een centraal bestand van Expo. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt om de Klant te informeren wat betreft kunstwerken, producten en diensten van Expo. De Klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Expo over de persoon van de Klant worden opgenomen in het bestand van Expo. De Klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn. Gegevens van de Klant zullen niet aan derde(n) ter beschikking worden gesteld.

Diversen

12.1Expo is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en Expo dan wel tussen Expo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en Expo.
12.2Alle afbeeldingen, foto's, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van Expo gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
12.3Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Expo is het Nederlands recht van toepassing.
12.4Geschillen tussen Expo en de Klant zullen in eerste instantie in amicaal overleg worden besproken om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Mocht dit niet lukken binnen twee maanden na twee keer (amicaal) overleg met enig communicatiemiddel dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.